Home Magyarország
  Megoldások
Termékek
Támogatás - Szervíz
Magunkról
Kapcsolat
Viszonteladók   Magyarország
 
Támogatás - Szervíz  
 
Aktív Vevő Támogatás
 
 
Megbízható Szolgáltatások
 
 
Szervíz
 
 
Letöltések
 
 
Használt műszer
 
 
Bérműszer
 
 
Általános Szállítási Feltételek
 
 
Szoftver License Megállapodás
 
 
Nemzetközi Garancia
 
 
Magyarázat a Kibővített Garanciához és Regisztráció
 
 
CE Megfelelőségi Nyilatkozat
 
 
Újrahasznosítási Útlevél
 
 
Svájci Technológia és Minőség
 

Nemzetközi Garancia

Korlátozott Nemzetközi Jótállás
JÓTÁLLÁS A HARDVERRE. A Leica Geosystems AG (a továbbiakban: „Leica Geosystems"), szavatolja az eredeti végfelhasználónak (a továbbiakban: a „Vevő"), hogy a jelen Termék a szokásos használat mellett, hacsak a Leica Geosystems a jótállást meg nem hosszabbítja, általában 1 (egy) évig – kivéve (i) a DISTO™ termékeket, amelyekre 2 (kettő) év, illetve (ii) az elemeket, amelyekre 90 (kilencven) nap vonatkozik – mentes lesz gyártási és anyaghibáktól, feltéve hogy valamennyi üzemeltetési és karbantartási utasítást szigorúan betartanak, különös tekintettel a Termék szélsőséges körülmények között történő és/vagy folyamatos alkalmazására/használatára. A jótállás a vásárlás nyugtával vagy számlával igazolt napján, illetve adott esetben a leszállítás vagy az átvételi elismervény dátumával kezdődik. A Leica Geosystems jótállási kötelezettsége arra terjed ki, hogy saját választása szerint és a maga költségére kicserélje vagy megjavítsa a Terméket, illetve annak valamely alkatrészét, vagy visszatérítse a Termékért fizetett vételárat. A Leica Geosystems a megjavított vagy kicserélt Termékre, illetve alkatrészre a szállítástól számított 90 (kilencven) napig, illetve ha az eredeti jótállási időszakból ennél több van hátra, akkor ennek lejártáig vállal jótállást. Valamennyi kicserélt Termék és alkatrész a Leica Geosystems tulajdonába kerül. Ez a jótállás sem a fogyóeszközökre (mint pl. fényszórókra, izzókra és biztosítékokra), sem pedig a más cégek által gyártott termékekre nem terjed ki. A jelen jótállás érvényét veszti, amennyiben a Terméket nem az engedélyezett eredeti Leica Geosystems tartozékokkal telepítik, csatlakoztatják vagy használják.

JÓTÁLLÁS A SZOFTVERRE. A „Rendszerszoftverre" (amely alatt a Termék bekapcsolásához és működtetéséhez szükséges operációs szoftver és/vagy firmware értendő) a jelen Korlátozott Nemzetközi Jótállás valamennyi feltétele ugyanúgy érvényes, mint a hardverre. Az „Alkalmazási Szoftverre" (amely alatt olyan – előre installált vagy betölthető – beépített szoftver és/vagy irodai, illetve PC-alapú szoftver értendő, amely a Termékkel és/vagy adatokkal végzendő bizonyos műveleteket szolgálja), a jelen jótállás nem alkalmazható. Az Alkalmazási Szoftverre vonatkozó jótállás köréről a megfelelő Szoftver Licenc Megállapodásból tájékozódhat.

A JÓTÁLLÁS IGÉNYBEVÉTELE. A jótállás igénybevételére való jogosultsághoz a Vevőnek a vonatkozó jótállási időszakon belül kapcsolatba kell lépnie a Leica Geosystems hivatalos disztribútorával vagy – a DISTO™ termékek kivételével – a Leica Geosystems által kijelölt Leica Geosystems Szervizközponttal. Szükséges a Leica Geosystems illetve annak hivatalos disztribútora által kibocsátott, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylat (blokk) bemutatása és a hiba leírása. A Leica Geosystems nem vállal felelősséget a jótállási jegy nélkül kapott Termékekért és alkatrészekért. A megjavított vagy kicserélt Termékeket a Leica Geosystems saját költségén juttatja el a Vevőhöz. A megjavított Terméket vagy alkatrészt a lehető legésszerűbb időn belül leszállítjuk. A Leica Geosystems nem vállal felelősséget az e szállítás során bekövetkezett károkért. A jótállási munka teljesítésének helyét a Leica Geosystems saját belátása szerint határozza meg. Fixen beépített Termékek esetén a teljesítés helye a beépítés helyszíne, és ha a Termék fellelési helye eltér attól a helytől, ahová azt eredetileg telepítették vagy szállították, a Leica Geosystems jogosult többletköltséget felszámítani az ilyen garanciális szolgáltatásokért.

A JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOSSÁGA. Vevő szavatossági joga kizárólag a jelen jótállásban foglaltakból áll. A fenti jótállás kizárólagos, és helyettesíti az összes többi – kifejezett vagy hallgatólagos, általános szerződési feltételen alapuló, törvényben meghatározott vagy más jellegű – szavatosságot, illetve feltételeket és kikötéseket, beleértve a rendeltetésszerű használatra, egy meghatározott célra való alkalmasságra, a megfelelő minőségre és a jogsértés-mentességre kereskedelmi szokásokra, az ügyletre vagy teljesítésre, valamint a Szoftver adott hardverrel és szoftverrel való kompatibilitására, a Vevő eszközein való megfelelő és kárt az adatokban sem okozó futására, valamint a Szoftver folyamatos  és  „hibamentes”  működésére  vonatkozó szavatosságokat, feltételeket és kikötéseket, amelyek mindegyike kifejezetten ki van zárva. A Leica Geosystems nem tehető felelőssé, ha az állítólagos hibát vagy működési zavart a Vevő vagy bármely más személy részéről történt helytelen használat, hanyagság, nem megfelelő telepítés, a Termék felnyitására, megjavítására vagy módosítására tett jogosulatlan kísérletek, nem megfelelő karbantartás, a kezelési utasítások figyelmen kívül hagyása, túlzott terhelés vagy igénybevétel, a rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódás, vagy az eredeti felhasználási célon kívül eső bármilyen más ok, baleset, tűz vagy egyéb veszély, illetve bármely más olyan ok idézte elő, amely nem felróható a Leica Geosystems-nek. A jelen jótállás nem terjed ki arra az esetre, ha a Termékben abból eredően keletkezik fizikai károsodás vagy működési zavar, hogy azt bármilyen típusú tartozékkal vagy perifériával együtt használták, és a Leica Geosystems megállapítja, hogy maga a Termék nem volt hibás.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK KERETEIN BELÜL A LEICA GEOSYSTEMS UGYANCSAK  KIZÁRJA  A  FELELŐSSÉGET - ALAPULJON AZ  AKÁR  SZERZŐDÉSEN,  AKÁR  SZERZŐDÉSEN  KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (AZ ENYHE VAGY  KÖZEPES FOKÚ GONDATLANSÁG ESETÉT IS BELEÉRTVE) - A TERMÉK ELADÁSÁBÓL,  ÜZEMBE  HELYEZÉSÉBŐL, KARBANTARTÁSÁBÓL, HASZNÁLATÁBÓL, TELJESÍTMÉNYÉBŐL,  HIBÁJÁBÓL  VAGY ÜZEMZAVARÁBÓL  EREDŐ  VAGY  ANNAK KÖVETKEZMÉNYEKÉNT  FELLÉPŐ  MINDENFAJTA JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY KÜLÖNLEGES  ILLETVE  BÜNTETŐ  KÁRÉRT  VAGY KÁRTÉRÍTÉSÉRT,  A  HELYETTESÍTŐ  TERMÉK  VEVŐ ÁLTAL  TÖRTÉNŐ  BESZERZÉSÉNEK  KÖLTSÉGEIÉRT,  AZ ELMARADT BEVÉTELÉRT VAGY HASZONÉRT, ÜZLETI LEHETŐSÉG  ELVESZTÉSÉÉRT,  INFORMÁCIÓ-  VAGY ADATVESZTÉSÉRT, ILLETVE MÁS INFORMÁCIÓS VAGY PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, MÉG AKKOR IS, HA A LEICA GEOSYSTEMS-T VAGY DISZTRIBÚTORAIT TÁJÉKOZTATTÁK  AZ  ILYEN  KÁROK  LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS  A  LEICA  GEOSYSTEMS  A  FELELŐSSÉGÉT  SAJÁT VÁLASZTÁSA SZERINT A CSERÉRE, JAVÍTÁSRA VAGY A KIFIZETETT VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSÉRE KORLÁTOZZA. HA AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN NYÚJTOTT BÁRMELY JÓVÁTÉTEL  NEM  ÉRNÉ  EL  ALAPVETŐ  CÉLJÁT,  AZ  A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG FENTI KORLÁTOZÁSÁT NEM BEFOLYÁSOLJA.  EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VISELT FELELŐSSÉG  KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY EZ A KORLÁTOZÁS NEM ÉRVÉNYES. ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ALKALMAZANDÓ JOG NEM ENGEDÉLYEZI A FENT RÉSZLETEZETT KÁRIGÉNYEKÉRT  VÁLLALT  FELELŐSSÉG  TELJES KIZÁRÁSÁT  VAGY  KORLÁTOZÁSÁT,  A  FELELŐSSÉG  AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKRE KORLÁTOZÓDIK. A  KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET  FELELŐSSÉGÉT  KI  KELL  ZÁRNI  AZ ALKALMAZANDÓ JOG ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKÉN BELÜL.

IGÉNYEK ELHÁRÍTÁSA. Ha egy illetékes bíróság a vásárlóknak értékesített egyes termékek esetében nem engedné meg a hallgatólagos szavatosságok teljes kizárását vagy korlátozását, illetőleg a járulékos vagy következményes károkért nyújtandó kártérítés, valamint a személyi sérülésekért fennálló felelősség korlátozását, úgy az ilyen hallgatólagos szavatosságok, illetve kötelezettségek érvényességi időtartama nem lépheti túl a vonatkozó jótállás időtartamát.

ELVÁLASZTHATÓSÁG. Amennyiben az illetékes hatóság a jelen jótállás bármely rendelkezését semmisnek, érvénytelennek vagy érvénybe  nem  léptethetőnek  találja,  a rendelkezést a jótállásból töröltnek kell tekinteni, de a jótállás további rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényben maradnak. Ebben az esetben a jótállást értelmezni kell, és szükség szerint olyan módon kell módosítani, hogy olyan eredményt léptessen életbe, olyan eredmény felé közelítsen, illetve  olyan  eredményt  érjen  el,  amely  jogilag  a  lehető legközelebb áll a jelen dokumentumban semmisnek, jogellenesnek  vagy  érvénybe  nem  léptethetőnek  nyilvánított rendelkezés rendelkezés eredményéhez.

KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK SZEMÉLY. A felek hangsúlyozottan megállapodnak abban, hogy a  Leica Geosystems leányvállalatai, ideértve ezt az entitást is, melytől a  Vevő  a  Terméket  vásárolta,  kedvezményezett  harmadik személyei ennek a Jótállásnak és többek között,  az ilyen leányvállalatokat a jelen Jótállás értelmében megilleti a Leica Geosystems számára elérhető összes jogi védelem.

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG. A jelen Jótállásra a svájci jog vonatkozik, mindenfajta kollíziós jog és az Áruk Nemzetközi Adásvételéről szóló, 1980. április 11-én kelt ENSZ-egyezmény kizárásával. Minden vita rendezésére a Leica Geosystems bejegyzett székhelye (a svájci Balgach) szerinti bíróság az illetékes. A Leica Geosystems saját belátása szerint a Vevő székhelye vagy lakhelye alapján illetékes bírósághoz is fordulhat. A Leica Geosystems a jelen Jótállás keretében olyan speciális jogokat biztosít a Vevőnek, amelyek a jogszabályokban előírt fogyasztói jogokat nem korlátozzák.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
http://www.leica-geosystems.com/

Heerbrugg, 2013. március 25.